ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018 - บริษัท การลงทุนที่ดีที่สุดในคูเวต


Bnktothefuture เป็ นแพลตฟอร์ มการลงทุ นออนไลน์ ที ่ ใหญ่ ที ่ สุ ดสำหรั บการลงทุ นในรู ปแบบ ICO และเครื ่ องหมายของ บริ ษั ท Fintech, Bitcoin และ Blockchain ที ่ มี ค่ าที ่ สุ ด. ICO เป็ นที ่ เลื ่ องลื อสร้ างเศรษฐี ใหม่ ในวงการลงทุ น Crypto เพี ยงชั ่ วข้ ามคื นได้ ทั ่ วทุ กมุ มโลกมากมายเลยที เดี ยว ( หนึ ่ งในนั ้ นรวมถึ งคนไทยหลายคนด้ วย) จนถึ งในปี นี ้.

Bitcoin หาคุ ณเป็ นผู ้ หนึ ่ งที ่ กำลั งใจเรื ่ องราวของ เกี ่ ยวกั บ Cryptocurrency และเทคโนโลยี บล็ อกเชนเพื ่ อคนไทย ในภาษาไทย เรารวบรวมข้ อมู ล ส่ งตรงถึ งคุ ณ. Co – ไทยคิ ปโตดอทโค เหรี ยญดิ จิ ตอล เรื ่ องของคนในยุ คดิ จิ ตอล สำนั กงานใหญ่ ของ BITGLARE COIN ตั ้ งอยู ่ ที ่ ดั ลลั สรั ฐเท็ กซั สประเทศสหรั ฐอเมริ กา การโฮสต์ สำหรั บกิ จกรรม ICO ทั ้ งหมดจะดำเนิ นการในเอเชี ยเนื ่ องจากข้ อบั งคั บ ICO ที ่ เข้ มงวด. " จากประสบการณ์ ที ่ เอเชี ยซอฟท์ มี ความเชื ่ ยวชาญในระบบ IT ด้ วยการเป็ นผู ้ ให้ บริ การ Social Gaming Platform ที ่ ต้ องรองรั บ User เป็ นจำนวนมากในภู มิ ภาค SEA และประสบการณ์ ในการพั ฒนาเกมที ่ ต้ องใช้ เทคโนโลยี ของ AI เป็ นส่ วนหนึ ่ ง ผนวกกั บ ซุ ปเปอร์ เทรดเดอร์ ที ่ มี คอมมู นิ ตี ้ ของนั กลงทุ นที ่ ใหญ่ ที ่ สุ ดในไทย เราเชื ่ อมั ่ นว่ าจะทำให้ เราเป็ นผู ้ นำด้ าน. ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018.

ที ่ สำคั ญนั ้ นยั งดี กว่ าการระดมทุ นผ่ าน Kicstarter หรื อ indiegogo ที ่ “ backer” ได้ รั บของรางวั ลที ่ ไม่ ได้ มี ประโยชนอะไรนั กในฐานะผู ้ สนั บสนุ น. ICO ความบ้ าคลั ่ ง หรื อ อนาคตของการระดมทุ น - Techsauce 14 ก. Exmo coin – перспективы и потенциал собственного ICO от. คำต่ อคำ : ก.
จากกระแสความสนใจและการลงทุ นผ่ าน Blockchain ความสนใจที ่ เกิ ดขึ ้ นกั บ Crypto Currency เงิ นสกุ ลดิ จิ ทั ล หลายคนอาจมี ความเชี ่ ยวชาญในเรื ่ อง. เล่ าให้ ฟั งว่ า เมื ่ อ ICO เติ บโตเร็ วมาก หน่ วยงานก็ คงอยู ่ เฉยไม่ ได้ คงต้ องมี การนำเสนอข้ อมู ลเพื ่ อเตื อนเรื ่ องข้ อควรระวั งต่ างๆ แม้ การลงทุ นแบบนี ้ จะไม่ มี กฎหมายของประเทศไทยใดๆ เข้ ามากำกั บก็ ตาม. ยิ นดี ต้ อนรั บสู ่ การเข้ ารหั สลั บข่ าวประจำวั น, ข่ าวประชาสั มพั นธ์ นี ้ " Top 3 Cryptocurrencies ลงทุ นในเดื อนมี นาคม " คื อการแบ่ งข่ าวจากภาคการเข้ ารหั ส.


และ บริ ษั ท บิ ทคอยน์ จำกั ด. ICO เป็ นการเสนอขายเหรี ยญในระยะเริ ่ มต้ น ( Initial Coin Offering) ระดมทุ นและลงทุ นเพื ่ อที ่ จะเปิ ดตั วโปรเจคโครงการหรื อผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ของบริ ษั ทสตาร์ ทอั พ โดยมี การออกเหรี ยญดิ จิ ตอล. - โพสต์ ทู เดย์ คมคิ ด 15 ก. - อายุ น้ อยร้ อยเอ็ กซ์ 20 ม.

ฟองสบู ่ Crypto ที ่ รอวั นแตก - Manager Online - ผู ้ จั ดการ 6 เม. ข่ าวโทเค็ น ICO.

จากมุ มมองของนั กลงทุ นจะดี กว่ าที ่ จะลงทุ นในสิ ่ งที ่ ได้ ผลและมี เวลาในการพิ สู จน์ ประสิ ทธิ ภาพ กำลั งมองหาโครงการที ่ คล้ ายกั นในความเป็ นจริ ง? 6 เทรนด์ การลงทุ นในยุ คฟิ นเทค - propholic. Jfin coin - jfin coin. ในขณะที ่ ICO เป็ นการขาย เหรี ยญ ( coin) หรื อ Token เพื ่ อระดมเงิ นมาใช้ เริ ่ มต้ นโปรเจค โดยการซื ้ อ Token ในช่ วงการทำ ICO นั ้ นก็ มั กจะต้ องซื ้ อด้ วย Cryptocurrency หรื อ token.

การปฏิ วั ติ ภาคการศึ กษาด้ วยเทคโนโลยี บล็ อกเชน | Blockchain Fish 16 ก. The Development Department of Larson& Holz group of.

สำหรั บคนที ่ ดู ถู ก Crypto Currencies ( อาจจะไม่ ได้ อ่ านถึ งจุ ดนี ้ ) ขอบอกว่ าคุ ณพลาดสิ ่ งที ่ อาจจะดี ที ่ สุ ดในชี วิ ตของคุ ณไปแล้ ว คุ ณจะเชื ่ อยั งไงก็ ตามจะลงทุ นหุ ้ น หรื อดิ ้ นรนหา ipo หุ ้ นเพื ่ อหวั ง 3- 4 เท่ าตอนราคาเปิ ดตั วแล้ วดี ใจ. การระดมทุ น ICO ค่ อนข้ างได้ รั บความนิ ยมในหมู ่ สตาร์ ทอั พที ่ ใช้ เทคโนโลยี บล็ อกเชน ซึ ่ งการ ขายเงิ นดิ จิ ตอลแบบนี ้ ดู เหมื อนจะสร้ างกำไรได้ ดี กว่ าและเร็ วกว่ าการระดมทุ นด้ วยหุ ้ น เนื ่ องจาก การใช้ เหรี ยญ cryptocurrency ที ่ มี ความรวดเร็ วในการโอน ใครจะซื ้ อก็ สามารถซื ้ อได้ แค่ เข้ าไปในเว็ บซื ้ อขายและโอนเหรี ยญ Ethereum ของผู ้ ลงทุ นเข้ าไป แค่ นี ้ ก็ ได้ เหรี ยญ ICO. ในปี นี ้ เชื ่ อว่ ามุ มมองของ Bitcoin หรื อ Cryptocurrency คื อจะเริ ่ มเห็ นเทคโนโลยี ใหม่ ๆ จะเกิ ดขึ ้ นบน ICO ใหม่ ๆ ที ่ มี กำลั งการลงทุ นมหาศาล.

สำหรั บนั กลงทุ นในเดื อนมี นาคม โดยไม่ ต้ องเพิ ่ มเติ ม ado, เราจะพิ จารณาสาม cryptocurrencies ที ่ ดี ที ่ สุ ดในการลงทุ นในเดื อนนี ้ : Polymath. ) ยิ นดี ให้ คำแนะนำ: GoldCrypto ป้ องกั นและรั บประกั นโทเค็ นของสกุ ลเงิ นดิ จิ ตอลไม่ ให้ เกิ ดการโจรกรรมใดๆ ผ่ านการแฮ็ ก ในกรณี ที ่ เหตุ การณ์ ไม่ คาดฝั นอย่ างการโจรกรรมเกิ ดขึ ้ น. ในอนาคตทางเพจอาจทำช่ อง Discord แจ้ งเตื อนสำหรั บคนที ่ ไม่ มี เวลาเช็ คบ่ อยๆ พร้ อมทั ้ งแนวทางการลงทุ นของทางเพจเอง. ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018.

การลงทุ นมี ความเสี ่ ยง สิ ่ งที ่ คุ ณต้ องรู ้ ก่ อนลงทุ นใน. 13 | ลงทุ นดี ไหม? กระทู ้ : [ VDO] EvolveWithUs ซี รี ่ ย์ ที ่ จะพาคุ ณไปสั มผั สการทำเหมื องเงิ นดิ จิ ตอลขนาดใหญ่ [ แปลไทย] โพสต์ : [ VDO].

ในปั จจุ บั น มี ผู ้ สนใจเข้ าร่ วมลงทุ นในตลาด Crypto เป็ นจำนวนมาก ทั ้ งคนที ่ มี พื ้ นฐานการเทรด หรื อคนทั ่ วไปไม่ มี พื ้ นฐาน การเข้ าซื ้ อ ICO จึ งเป็ นเหตุ ผลที ่ ทำให้. GoldCrypto รั บประกั นการต่ อต้ านการโจรกรรมสกุ ลเงิ นดิ จิ ตอลครั ้ งแรกของโลก 18 ชม. - Crypto Daily 7 มี. ที ้ ลองมาดู ว่ าที ่ walletinvestor ทำนายราคาของเหรี ยญ crypto20 ไว้ อย่ างไรบ้ าง ผมลองนำข้ อมู ลของเหรี ยญไปค้ นหา ปรากฎข้ อมู ลดั งนี ้ ครั บ ผม ปรากฎว่ า ไม่ มี ข้ อมู ลให้ พิ จารณา!
DavorCoin เป็ น cryptocurrency ใหม่ ที ่ ตามเว็ บไซต์ อย่ างเป็ นทางการ “ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื ่ อเป็ นทางเลื อกที ่ ดี ที ่ สุ ดสำหรั บเหรี ยญยอดนิ ยมเหมื อนในปั จจุ บั นเช่ น Bitcoin และ Ethereum”. ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018. ICO ของคนไทย Devnetwork และ. หลั งจากที ่ คณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบกั บการออก พ.
ICO หรื อ Initial coin offering หรื อแปลง่ ายๆว่ าการเสนอขายเหรี ยญในระยะเริ ่ มต้ น คื อการระดมทุ นในรู ปแบบหนึ ่ งซึ ่ ง มี ความนิ ยมเป็ นอย่ างสู งในระยะ 2– 3ปี ที ่ ผ่ านมา. ถ้ าการลงทุ น Cloud mining ไม่ ใช่ คำตอบที ่ คุ ณต้ องการแล้ ว มาลองดู ในข้ อต่ อไปนี ้ กั นครั บ มี เงิ น 5000 ลงทุ นอะไรดี นอกเหนื อจากการลงทุ นในเหมื องขุ ดบิ ตคอยน์ แล้ ว. ทำความรู ้ จั ก CryptovationX เหรี ยญดิ จิ ทั ล เพื ่ อหุ ่ นยนต์ ที ่ ปรึ กษาสำหรั บนั ก. สรุ ปตลาด Crypto มกราคม - ตลาดแดงเดื อดและ ICO ที ่ เปลี ่ ยนไป - Coinman.

หุ ่ นยนต์ ที ่ ปรึ กษาการลงทุ นในบล็ อคเชน บุ คลิ กสาวละติ นที ่ ช่ วยสมั คร Exchange และช่ วยคั ดเลื อก ICO รวมถึ งประมวลผล Cloud Mining มาเสนอขาย. เหตุ ผลแรกที ่ สำคั ญที ่ สุ ดคื อ “ ราคา BTC กั บ ETH” มั นปรั บตั วเพิ ่ มขึ ้ นมากในช่ วงเวลาที ่ ผ่ านมา แน่ นอนทำให้ นั กลงทุ น โดยเฉพาะนั กลงทุ นรุ ่ นใหม่ ที ่ กล้ าลองของ.
ตลาด Cryptocurrency มี การแสดงให้ เห็ นถึ งแรงซื ้ อขนาดใหญ่ ทำให้ เหรี ยญ Crypto หลายตั วกลั บเขี ยวอี กครั ้ ง หลั งจากดิ ่ งติ ดต่ อกั นมาหลายวั น โดย 24. คุ ณแมนเคยเจ็ บจากการลงทุ นในเครื ่ องขุ ดเป็ นหลั กแสนเพราะเห็ นความน่ าสนใจของ Bitcoin แต่ สิ ่ งที ่ ได้ มานั ้ นเพี ยงหลั กพั น ไม่ คุ ้ มค่ าเงิ นที ่ เสี ยไป และในที ่ สุ ดก็ ถู กยกเลิ กสั ญญาขุ ดไปโดยปริ ยายเมื ่ อไม่ กี ่ ปี ก่ อน. บทความนี ้ เป็ นบทความแรกในซี รี ่ ย์ ของ ICO Fundamental เป็ นบทความที ่ ต้ องการเอาไว้ ให้ เพื ่ อนที ่ เทรด crypto แต่ ยั งไม่ เคยทำ ICO หรื อเพื ่ อนๆที ่ กำลั งสนใจลงทุ นใน crypto. สายการบิ น Lufthansa กำลั งวางแผนระดมทุ น ICO | Cryptonian คนบ้ าเงิ น.

สวั สดี ครั บ ก่ อนอื ่ นผมต้ องขอขอบคุ ณหลายๆคนที ่ ให้ ความสนใจข้ อมู ลความรู ้ เกี ่ ยวกั บการลงทุ น แบบ ico หรื อ initial coin offing เป็ นจำนวนมาก ซึ ่ งผมเชื ่ อมั ่ นว่ า. ปั จจุ บั น ASX ได้ แสดงความกั งวลต่ อ MBT เกี ่ ยวกั บการทำธุ รกรรมที ่ เสนอและความเหมาะสมของบริ ษั ท ในการจดทะเบี ยนใน ASX หลั งเสร็ จสิ ้ นการทำธุ รกรรม MBT จะติ ดต่ อประสานงานกั บ.

Homepage – Full Post Featured | ThaiCrypto | Cryptocurrency. ลงทุ น Crypto:.

Alignment= \ " center\ " ] [ vc_ column_ text] ICO ย่ อมาจาก Initial Coin Offering หรื อก็ คื อการขายเหรี ยญ cryptocurrency สกุ ลนั ้ นก่ อนที ่ เหรี ยญจะเข้ าตลาด โดยที ่ บริ ษั ท. - ข่ าว blockchain - Bitcoin 7 ม. Such as crypto currencies and. วั นนี ้ เรามาพู ดคุ ยกั บ ICO ของคนไทย ทั ้ งสองเจ้ าที ่ กำลั ง เป็ นที ่ พู ดถึ งกั นอยู ่ ในขณะนี ้ และมาลองพู ดคุ ยแนวทางทิ ศทางของ ICO ของประเทศไทยใน อนาคต ในช่ วงที ่ 2 พบกั บ อาจารย์.
ในแง่ ของการลงทุ น ส่ วนตั วยั งคิ ดว่ ามั น Hard cap สู ง และตั วเหรี ยญไม่ ค่ อยมี การใช้ งานที ่ จะ มาเพิ ่ มมู ลค่ าเท่ าไหร่ ( เพราะส่ วนใหญ่ ใช้ ฟรี ). ข้ อดี ของการลงทุ นใน ICO คื อผลตอบแทนที ่ หอมหวานเนื ่ องจาก เหรี ยญดิ จิ ทั ลของ บริ ษั ทที ่ มี พื ้ นฐานดี อาจจะมี โอกาสขึ ้ นสู งสุ ดถึ ง 100 เท่ า แต่ ผลตอบแทนที ่ หอมความต้ องแลกมากั บความเสี ่ ยงที ่ สู งเช่ นเดี ยวกั นค่ ะ เนื ่ องจาก ICO เป็ นการออกเหรี ยญของบริ ษั ทเปิ ดใหม่ ที ่ ไม่ มี สถิ ติ หรื อกราฟช่ วยคาดคะแนน เราจึ งต้ องอ่ านข้ อมู ลใน Whitepaper. รวมลิ งค์ ICOs ที ่ ดี ที ่ สุ ดที ่ ผมเคยเจอมา โคตรมี ประโยชน์ ( update 01/ 24/ 18.

Com - ผลการค้ นหา โพสต์ : RE: เจาะลึ ก Crypto. Bitcoin > > โลกมั นหมุ นไว > > AI มั นเข้ ามาทำงานแทนคนแล้ ว > > มาดู เค้ า. 5 ขั ้ นตอนเทรด crypto currency กำไร 1, 000% up คุ ณทำได้ ( สอนแบบจั บ. ทำไม ICO ยั งร้ อนแรงแม้ ว่ าตลาดยั งแดงอยู ่?
กุ มภาพั นธ์ 27, ส่ วนลด 30% เมื ่ อลงทะเบี ยนงาน Blockchain & Bitcoin Conference Thailand. ก เกี ่ ยวกั บการประกอบธุ รกิ จที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บสกุ ลเงิ นดิ จิ ทั ลและร่ างพ.

ลงทุ นเทรด Crypto- Currency. ที ่ ทางที ่ ดี ที ่ สุ ดให้. เปิ ดตั วศู นย์ Bitcoin Center Thailand พร้ อมเก็ ง “ ทิ ศทาง Cryptocurrency. เมื ่ อเราตั ดสิ นใจแล้ ว ส่ วน ต่ อไปคื อ เราต้ องหาแหล่ งข้ อมู ลมาอ่ านเพื ่ อเลื อกพิ จารณาหุ ้ น ico ว่ าเราจะลงทุ นในตั วไหนดี โดยปกติ แล้ วแหล่ งข้ อมู ลที ่ เลื อกนั ้ นมี เยอะมากครั บ แต่ หากเราเป็ นมื อใหม่.

สอนเทรด bitcoin - Molly Desmond วั นนี ้ จะสอนเทคนิ คการเทรด Bitcoin ให้ ได้ เปรี ยบ player อื ่ นๆนะครั บ ^ ^ เนื ่ องจากมี น้ องๆถามมาว่ า หากรั กใน bitcoin อยากจะเทรดทำไงดี ผมไม่ สนใจในพื ้ นฐานของมั น ขอแค่ ระยะทางที ่ ได้ จากการเก็ งกำไรก็ พอ. Mission NewEnergy ( ASX: MBT) ( MNELF) เพื ่ อซื ้ อ PlayUp Limited และ. - Добавлено пользователем What The CoinStreamed live on Mar 8,. ได้ ให้ มุ มมองในเรื ่ อง การกำกั บดู แล Initial Coin Offering ( ICO) ที ่ เป็ นหลั กทรั พย์ Cryptocurrency และประเด็ นต่ างๆ ที ่ เกี ่ ยวข้ อง การเงิ นธนาคาร จึ งได้ ถอดบทสนทนามาให้ อ่ านกั นชั ดๆ.
การลงทุ นใน Startup นั ้ นมี หลายแบบทั ้ ง VC และ Crown Funding ส่ วนอี กหนึ ่ งช่ องทางที ่ กำลั งมาแรงตอนนี ้ คื อ ICO. ภาครั ฐเร่ งดำเนิ นการในส่ วนกฎหมายควบคุ มเงิ นดิ จิ ทั ลและการระดุ มทุ นแบบ. นี ่ เป็ นเวลาที ่ ดี ที ่ สุ ดในการลงทุ นใน Bitcoin.

ICO การลงทุ นที ่ Startup ควรรู ้ - Krungsri Finnovate 15 ธ. ก่ อนจะอ่ านขั ้ นตอนต่ อไป. ตอนนี ้ นั กลงทุ นส่ วนใหญ่ รู ้ แล้ วว่ า ICO คื อช่ องทางที ่ พวกเขาจะสามารถลงทุ นในโปรเจคใหม่ ในราคาที ่ ถู กที ่ สุ ด ซึ ่ งเป็ นสิ ่ งที ่ ถู ก เพราะว่ าการลงทุ นในเหรี ยญ ICO ที ่ เริ ่ มไม่ ถึ ง $ 50m ล้ วนให้ ผลตอบแทนระยะสั ้ นได้ ดี กว่ าเหรี ยญที ่ อยู ่ ในตลาดและมี มู ลค่ าสู งอยู ่ แล้ ว ยิ ่ งถ้ า ICO นั ้ นกระแสแรงๆ พอเข้ า Exchange.

What the coin | EP. Bitcoin รวมทุ กอย่ างเกี ่ ยวกั บ Bitcoin ที ่ คุ ณต้ องรู ้ การซื ้ อ ข่ าวสาร อั พเดท 24. Polymath ( โพลี ) กำลั งนั ่ งอยู ่ ในค่ า.


ผู ้ เชี ่ ยวชาญเชื ่ อว่ าในปี ถั ดไป,. สั มภาษณ์ ZMINE กั บกลยุ ทธ์ ขุ ดเหรี ยญให้ รุ ่ งโดยเช่ ากราฟิ กการ์ ดจากลู กค้ า 4 ม.

Forbes Thailand : ขั ้ นตอนการทำ ICO: สตาร์ ทอั พจะประสบความสำเร็ จด้ วย. คุ ณยุ ทธวิ ธี Crypto Trading Club; คุ ณปรมิ นทร์ อิ นโสม. “ แค่ ขึ ้ นชื ่ อว่ า Cryptocurrency ก็ คงทำได้ แค่ ดู แลให้ อยู ่ ในสายตา และให้ ข้ อมู ลที ่ เป็ นประโยชน์ ที ่ สุ ดเท่ าที ่ เป็ นไปได้ แต่ เราก็ คงไม่ ได้ เข้ าไปยุ ่ งกั บมั นมาก.


แพลตฟอร์ ม. ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018. เป็ นหนึ ่ งในโครงการแรกของโครงการ.


ขอบคุ ณครั บ จริ งๆแอดมิ นมี ความตั ้ งใจจะแก้ ไขบทความรี วิ วให้ เนื ้ อหาเหมาะสมกั บปี แล้ วย้ ายไปลงไว้ ใน medium. สรุ ปตลาด Crypto มกราคม - ตลาด แดงเดื อดและ ICO ที ่ เปลี ่ ยนไป - Coinman. เราต้ องการเป็ นส่ วนหนึ ่ งของสั งคมที ่ ช่ วยให้ คุ ณลงทุ นในโปรเจคที ่ ดี และไม่ โดนโกงจากคนที ่ ใช้ โอกาสนี ้ ในขณะที ่ เทคโนโลยี บล็ อกเชนและวงการ Crypto currency กำลั งเติ บโต.


เพื ่ อช่ วยเหลื อเหล่ า Founder ในกระบวนการนี ้ และให้ มุ มมองในทุ กด้ านที ่ พวกเขาต้ องพบบนเส้ นทางการ ICO ผมจึ งได้ รวบรวมสิ ่ งที ่ จำเป็ นและปั จจั ยพื ้ นฐานเข้ าด้ วยกั นเป็ น. นิ ตยสาร« ฟอร์ จู น» เชิ ญผู ้ นำทางธุ รกิ จ การทำงานกั บ cryptocurrency ร่ วมทุ นในกิ จการธนาคารและผู ้ เชี ่ ยวชาญที ่ รู ้ จั กกั นดี อื ่ น ๆ ในการประชุ มระดมสมองฟอร์ จู นเทคใน Aspen โคโลราโด.

ศึ กษาก่ อนลงทุ น “ JFin. PANAMA CITY Panama, April 18 ( GLOBE NEWSWIRE) - - ผ่ าน NetworkWire - - GoldCrypto. ICO Fundamental ตอนที ่ 1: ICO คื ออะไรนะ? AS จั บมื อซุ ปเปอร์ เทรดเดอร์ ตั ้ งแพลตฟอร์ ม Social Trading พร้ อม.

ICO ( Initial Coin Offering) วิ ธี ระดมทุ นที ่ กำลั งร้ อนแรงในยุ คฟิ นเทค. BEEMINE ICO( BEM) | เหมื องขุ ดเหรี ยญดิ จิ ตอลที ่ ดี ที ่ สุ ดในไทย BEEMINE ICO( BEM) เหมื องขุ ดเหรี ยญดิ จิ ตอลระบบคลาวด์ ที ่ สามารถขุ ดเหรี ยญดิ จิ ตอลหลายประเภท เช่ น bitcoin( BTC) bitcoin cash( BCH), Litecoin ( LTC), Ethereum( ETH) Dash( DASH) และ อื ่ นๆ เปิ ดรั บ ICO. เมื ่ อย้ อนไปดู ข่ าว ICO ในประเทศเกาหลี ในปลายปี รั ฐบาลเกาหลี ออกคำสั ่ งห้ ามการระดมทุ นในรู ปแบบ ICO แต่ ก็ มี ผู ้ เชี ่ ยวชาญทางด้ าน Fintech หลายท่ านกล่ าวว่ า.

บางที มู ลค่ าอาจจะหายไปถึ ง 50% ในวั นเดี ยว หรื อจะโตขึ ้ น 200% ในวั นเดี ยวก็ เป็ นได้ ต้ องศึ กษาทำความเข้ าใจให้ ชั วร์ ก่ อนลงทุ นจะดี ที ่ สุ ด. ใน คุ ณภาพของโครงการ ICO ที ่ ดี ที ่ สุ ดสามารถเรี ยกได้ ว่ าไม่ เหมื อนกั นมี ทั ้ งโครงการ ตรงไปตรงมาหลอกลวงและการตลาดและการดำเนิ นการ. โดย ODEM ต้ องการที ่ จะปฎิ วั ติ ภาคการศึ กษาให้ มี คุ ณภาพดี ที ่ สุ ดและทุ กคนสามารถเข้ าถึ งประสบการณ์ ด้ านการศึ กษาได้. ที ่ มาของความกลั วส่ วนหนึ ่ งคื อการขาดความรู ้ ความเข้ าใจ.

ปี นี ้ 234 โครงการ ICO มี ขึ ้ นมากกว่ า $ 3. Com/ cryptothailand กำลั งคิ ดถึ งว่ า ถ้ ามี คนอยากช่ วยทำจะให้ ร่ วมมื อยั งไงดี : huh:.

Coinman - Home | Facebook ในแง่ ของการลงทุ น ส่ วนตั วยั งคิ ดว่ ามั น Hard cap สู ง และตั วเหรี ยญไม่ ค่ อยมี การใช้ งานที ่ จะมาเพิ ่ มมู ลค่ าเท่ าไหร่ ( เพราะส่ วนใหญ่ ใช้ ฟรี ). การลงทุ น ICO คื ออะไร และผิ ดกฎหมายในประเทศไทย.

โดย ดร. มี คำกล่ าวว่ า “ ยิ ่ งเราเรี ยนรู ้ ตลาดมากขึ ้ นเท่ าใด เรายิ ่ งจำกั ดความเสี ่ ยงลงมากขึ ้ นเท่ านั ้ น” ดั งนั ้ นก่ อนที ่ ผมจะพาไปเรี ยนรู ้ การเทรดไบนารี ่ ออฟชั ่ นด้ วยคลิ ปโต้ ( crypto- currency) สิ ่ งสำคั ญที ่ สุ ดคื อ ต้ องปู ความเข้ าใจในข้ อมู ลที ่ เป็ น fact ที ่ สำคั ญให้ กั บคุ ณให้ มากที ่ สุ ดครั บ เพื ่ อที ่ คุ ณจะมี พื ้ นฐานเพี ยงพอ ต่ อการเทรดไบนารี ่ ออฟชั ่ นด้ วยคลิ ปโต้ ( crypto- currency).


การลงทุ นใน ICO คื อ. การลงทุ นใน ICO คื ออะไร? ICO หรื อ Initial Coin Offering คื อการระดมทุ นรู ปแบบใหม่ ของบริ ษั ท startup หรื อกลุ ่ มนั กพั ฒนาโปรเจค ซึ ่ งมี ลั กษณะคล้ ายๆ กั บการระดมทุ นผ่ านการออกหุ ้ นในตลาดหลั กทรั พย์ หรื อ IPO แต่ ต่ างกั นตรงที ่ สิ ่ งที ่ นั กลงทุ นจะได้ คื อเหรี ยญคริ ปโตไม่ ใช่ หุ ้ น ซึ ่ งชนิ ดของเหรี ยญคริ ปโตนั ้ นมี หลายประเภท แต่ ละประเภทจะให้ ผลประโยชน์ กั บนั กลงทุ นไม่ เหมื อนกั น. ICO - Crypto โอกาสหรื อมหั นตภั ย?

ภาครั ฐเร่ งดำเนิ นการในส่ วนกฎหมายควบคุ มเงิ นดิ จิ ทั ลและการระดุ มทุ นแบบ ICO. พร้ อมเจาะลึ กทุ กแง่ มุ มของการลงทุ นรู ปแบบนี ้ ห้ ามพลาดกั บงาน PropTalk : “ Alternative Investment จั บกระแสการลงทุ น ทางเลื อกใหม่ ในยุ ค 4. Ico lh- crypto - Larson& Holz – Forex CFD Binary Options 16 октмин. ลงทุ นใน ICO เป็ นส่ วนหนึ ่ งของการลงทุ นผ่ าน Crypto Currency แต่ ผู ้ ลงทุ นจะคาดหวั งถึ งมู ลค่ าของ Token หรื อสิ ่ งที ่ จะได้ รั บจากผู ้ ออก ICO ( Initial Coin Offering) เช่ น.


ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018. อั นดั บ 3 Cryptocurrencies การลงทุ นในเดื อนมี นาคม. 1) รู ้ จั ก Cryptocurrency ให้ ถ่ องแท้ ก่ อนลงทุ น. การลงทุ นที ่ ดี ไม่ ใช่ แค่ วิ สั ยทั ศน์ หรื อการวางแผนงานที ่ รอบคอบชั ดเจน แต่ ยั งต้ องวิ ่ งตามเทคโนโลยี ให้ ทั นด้ วย วั นนี ้ เราจะแนะนำให้ คุ ณรู ้ จั กการระดมทุ นแบบ ICO ฉบั บเจาะลึ ก ไม่ แน่.

ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018. ถ้ าเรามี เงิ นเริ ่ มต้ นเพี ยงแค่ 5000 บาทเท่ านั ้ น การลงทุ นอะไรที ่ คุ ้ มค่ าที ่ สุ ด หรื อสามารถหาเงิ นให้ กั บเราได้ มากและน่ าสนใจที ่ สุ ดในปี. กเกี ่ ยวกั บประเด็ นการจั ดเก็ บภาษี จากสกุ ลเงิ นดิ จิ ทั ลนั ้ นที ่ ซึ ่ งอยู ่ ระหว่ างการดำเนิ นการ คาดว่ าจะมี การประกาศใช้ อย่ างเป็ นทางการในเร็ วๆนี ้.
ลงทุ นในการทำเหมื องแร่ Crypto Cloud Crypto ที ่ ใหญ่ ที ่ สุ ดและมี กำไรมากที ่ สุ ดในโลก. การลงทุ นใน.
ICO ใน ปี : พั นล้ านที ่ เก็ บรวบรวมปลาวาฬถู กปิ ดทอง สิ ่ งที ่ เหลื อสำหรั บ. StockRadars เปิ ดตั ว Social Trading Platform ' Carboneum' พร้ อมออกสกุ ลเงิ น CoinRadars.

ICO LH- CRYPTO Dear clients! Powered by CoinMarketCap. แต่ ยั งมี บางคน ที ่ คิ ดว่ า มั นอาจจะดี จริ ง มี ประโยชน์ จริ ง อาจจะทำให้ เกิ ดการเปลี ่ ยนแปลง ในด้ านบวก กั บโลกนี ้ ในด้ านเทคโนยี ่ และ เศรษฐศาตร์ พวกนี ้ ก็ เข้ ามาศึ กษา และติ ดตามกั น บ้ าง.


รี วิ ว ICO] BnkTotheFuture ( BTF) ผู ้ นำตลาดแพลตฟอร์ มการลงทุ นออนไลน์. ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018. ได้ กลายเป็ นที ่ รู ้ จั กกั นดี ครั ้ งแรกของการระดมทุ นสำหรั บการเริ ่ มต้ นและเริ ่ มต้ นอย่ างแน่ นอน ถึ งแม้ จะไม่ ได้ รั บการรั บรองจาก ICO แต่ อย่ างน้ อยที ่ สุ ดปั ญหาส่ วนใหญ่ ก็ คื อปั ญหาที ่ เกิ ดจากการขายทั ้ งหมดที ่ เกิ ดขึ ้ นจริ ง Thrоughоut, wеhаvеѕееnѕееnооm cryptocurrency ICO โครงการเพิ ่ มเงิ นจำนวนมาก. ไว้ หากคุ ณหลงใหลในการลงทุ นใน ICO:.

เงิ นลงทุ นใน Token ICO ในปี ที ่ ผ่ านมาราคาระลอกเพิ ่ มขึ ้ น 36 000% และยั งคงเติ บโตอย่ างต่ อเนื ่ องใน Ripple มี ประสิ ทธิ ภาพเหนื อกว่ า Ethereum กลายเป็ น crypto ที ่ สอง. สรุ ปตลาด Crypto มกราคม - ตลาดแดงเดื อด และ ICO ที ่ เปลี ่ ยนไป. Broca ( โบรก้ า).

Mukky Option Thailand Trader: Top 10 Cryptocurrency ICOs of 6 ก. ที่ดีที่สุด crypto ico การลงทุนใน 2018.

Crowdsale เริ ่ มตั ้ งแต่ วั นที ่ 1 พฤษภาคม. สวั สดี ค่ ะ วั นนี ้ ทางที มงานก็ นำบทความมาให้ ทุ กท่ านได้ อ่ านกั นอี กแล้ ว บทความนี ้ ก็ ยั งอยู ่ ในเรื ่ องของ ICO เหมื อนเคย อย่ างที ่ บอกในทุ กๆบทความเกี ่ ยวกั บ ICO ทางที มงานไม่ ได้ แนะนำหรื อชั กชวนให้ ลงทุ นนะคะ. Bnktothefuture เป็ น แพลตฟอร์ มการลงทุ นออนไลน์ ที ่ ใหญ่ ที ่ สุ ดสำหรั บการลงทุ นในรู ปแบบ ICO และเครื ่ องหมาย ของ บริ ษั ท Fintech, Bitcoin และ Blockchain ที ่ มี ค่ าที ่ สุ ด.
วิ ธี การตลาด ICO จะเปลี ่ ยนไปใน? การทำ Auction ใน ICO มั นเป็ นอย่ างไร ดี หรื อไม่ ดี เมื ่ อเที ยบกั บระดมทุ น ICO แบบปกติ วั นนี ้ คอยน์ แมนจะมาอธิ บายให้ เพื ่ อนๆ. ดั งนั ้ นต้ องบอกว่ าการซื ้ อเหรี ยญ c20 เพื ่ อการลงทุ นใน อนาคต คุ ณผู ้ อ่ านต้ องพิ จารณาให้ ดี ด้ วยตนเองแล้ วครั บ.
ต่ อมาคุ ณแมนได้ รั บคำเชิ ญชวนให้ มาร่ วมที มกั บ ZMINE และเห็ นศั กยภาพของเงิ นดิ จิ ทั ลมากขึ ้ น จึ งกลั บเข้ าวงการ Cryptocurrency อี กครั ้ ง. ว่ าด้ วยเรื ่ อง ICOs ในเกาหลี ใต้ - Thai Fintech Association 28 มี. โดยในที ่ สุ ด เหรี ยญ LIF ก็ จะเป็ นเหรี ยญ ที ่ ผู ้ ใช้ สามารถใช้ จองตั ๋ วเครื ่ องบิ น. 7 พั นล้ าน ที ่ มี ส่ วนสำคั ญที ่ สุ ดของการลงทุ นทั ้ งหมดถู กดึ งดู ดเดื อนพฤษภาคมถึ งตุ ลาคม ตาม Coinschedule.
- Digital Ventures 28 ส. อย่ างตลาดหุ ้ น หากย้ อนหลั งไป 10 ปี ใครที ่ กล้ าลงทุ นจะได้ ผลตอบแทน 125% ในขณะที ่ คนที ่ กลั ว อาจจะได้ ดอกเบี ้ ยเงิ นฝากเพี ยงปี ละ 0.


ICO ในสายตา “ ก. เปิ ดตั ว 30 โปรเจค; พั ฒนาและทดสอบคุ ณสมบั ติ ฟั งก์ ชั นการทำงานที ่ กำหนดไว้ ในปี ; สร้ าง Roadmap สำหรั บแพลทฟอร์ มในปี ; เปิ ดใช้ งานการเก็ บรวบรวมเงิ นลงทุ นแบบง่ ายๆจากนั กลงทุ นที ่ ยั งใหม่ ต่ อ crypto. สิ ่ งแรกที ่ นั กลงทุ นอาจมองในการพิ จารณา project คื อ มี ใครบ้ างที ่ มี ส่ วนเกี ่ ยวข้ องกั บ project นี ้ การเปิ ดเผยหน้ าตาและประสบการณ์ จะช่ วยสร้ างความเชื ่ อใจได้ เป็ นอย่ างดี บาง.
สกุ ลเงิ นดิ จิ ทั ลมี พื ้ นฐานมาจากการเข้ ารหั ส ( cryptography) ที ่ ยอมรั บกั นในตอนนี ้ ว่ าปลอมแปลงไม่ ได้. “ วิ สั ยทั ศน์ ของบริ ษั ท คื อ การใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ปั ญญาประดิ ษฐ์ เพื ่ อให้ บริ การหุ ่ นยนต์ ให้ คำปรึ กษาแบบครบวงจรที ่ ดี ที ่ สุ ดบนเครื อข่ าย Crypto Currency. ใน เราจะเห็ นการเกิ ดขึ ้ นของแพลตฟอร์ มสำหรั บการเสนอขายของสั ญญาณใหม่ ที ่ ดี กว่ าที ่ จะมี สิ ทธิ ์ ได้ สั ญญาณก่ อนที ่ พวกเขาได้ รั บอนุ ญาตให้ นำไปขาย . รี วิ ว] มี เงิ น 5000 ลงทุ นอะไรดี ปี | articleheros.
อี กหนึ ่ งนั ยยะสำคั ญที ่ ทำให้ ค่ าเหรี ยญหรื อตลาดมี ความไม่ แน่ นอนคื อการเกิ ดแบบไม่ จำกั ดของสกุ ลเงิ นดิ จิ ตอลใหม่ ๆหรื อที ่ เรี ยกว่ า ICO Bubble ทำให้ การลงทุ นในรู ปแบบ ICO. ลงทุ นอย่ างไรให้ ได้ ผลตอบแทน 5– 10 เท่ า. เพื ่ อนำมาซึ ่ งทางออกข้ อบั งคั บและกฎหมายที ่ ดี ที ่ สุ ดในแก่ ประเทศของตน โดยเรื ่ องของนวั ตกรรม Digital Currency Crypto Exchanges Blockchain และ ICO.

ตราสารหนี ้ หน่ วยลงทุ น เป็ นต้ น และก็ มี บางประเทศซึ ่ งเป็ นกลุ ่ มเสี ยงข้ างน้ อยของโลกที ่ จะแบนหรื อห้ ามใช้ แต่ มองว่ าท้ ายที ่ สุ ดก็ จำเป็ นต้ องเข้ ามาดู แลเมื ่ อเกิ ดปั ญหา. โปรด: ICO Exmo Coin จะเปิ ดตั วเร็ ว ๆ นี ้ - โครงการแลกเปลี ่ ยนสกุ ลเงิ นที ่ ใหญ่ ที ่ สุ ดของ EXMO ด้ วยตั วเอง! ซึ ่ งจะดี กว่ า: ลงทุ นในความคิ ดหรื อในโครงการที ่ ประสบความสำเร็ จในการพั ฒนา?

สวั สดี ครั บ ปฎิ เสธไม่ ได้ เลยว่ ากระแส ICO ในโลกนั ้ นแรงมากๆไม่ เว้ นแม้ แต่ ในประเทศไทย ซึ ่ งในเดื อนที ่ ผ่ านมาเพื ่ อนๆหลายคนน่ าจะได้ เห็ นโปรเจคของคนไทย ออกมาเปิ ดตั วว่ าจะมี การระดมทุ นแบบ ICO ถึ ง3โปรเจค โดยตั วที ่ เข้ าตาที ่ สุ ดสำหรั บ Bitcoin addict thailand นั ้ นก็ คื อ Devnetwork. 6 ลายแทงแหล่ งลงทุ นบนโลก Crypto ที ่ กำไรหนั กแต่ เจ็ บน้ อย | Cryptonist 28 มี. แน่ นอนที ่ สุ ดผมเองมองว่ า ICO และ Crypto นั ้ นเสี ่ ยงกว่ าหุ ้ นมาก แต่ ก็ เป็ นโอกาสในการเข้ าถึ งแหล่ งทุ นโดยผู ้ ประกอบการขนาดเล็ กที ่ ไม่ เคยมี มาก่ อน. อั นนี ้ เป็ นเรื ่ องพื ้ นฐานแต่ ต้ องย้ ำกั นเสมอ เพราะไม่ ว่ าสนใจลงทุ นในเงิ นดิ จิ ทั ลสกุ ลไหนก็ ตาม สิ ่ งสำคั ญที ่ สุ ดคื อต้ องเข้ าใจกระบวนการทำงานของมั นอย่ างถ่ องแท้ ก่ อนว่ ามั นคื ออะไร มั นทำงานอย่ างไร.

1 $ ขายเหรี ยญออกมา 500 ล้ านเหรี ยญ หั กส่ วนลด Bonus ให้ นั กลงทุ นรายใหญ่ ไปแล้ ว. ได้ ราคาเฉลี ่ ยที ่ ดี ที ่ สุ ด.

ตอนนี ้ นั กลงทุ นส่ วนใหญ่ รู ้ แล้ วว่ า ICO คื อช่ อง ทางที ่ พวกเขาจะสามารถลงทุ นในโปรเจคใหม่ ในราคาที ่ ถู กที ่ สุ ด ซึ ่ งเป็ นสิ ่ งที ่ ถู ก เพราะว่ าการ ลงทุ นในเหรี ยญ ICO ที ่ เริ ่ มไม่ ถึ ง $ 50m ล้ วนให้ ผลตอบแทนระยะสั ้ นได้ ดี กว่ าเหรี ยญที ่ อยู ่ ใน ตลาดและมี มู ลค่ าสู งอยู ่ แล้ ว ยิ ่ งถ้ า ICO นั ้ นกระแสแรงๆ พอเข้ า Exchange. โดยในส่ วนของทาง Lufthansa จะลงทุ นใน Winding Tree ซึ ่ งเป็ นส่ วนหนึ ่ งของการขายเหรี ยญ Token ที ่ มี ชื ่ อว่ า LIF แม้ ว่ าจะไม่ มี การเปิ ดเผย ว่ าทางสายการบิ น ลงทุ นไปมากเท่ าไร แต่ Token จะถู กนำมาใช้ เพื ่ อการลงทุ น และพั ฒนาแพลตฟอร์ ม Winding Tree.

PlayUp ดำเนิ นงานในกลุ ่ มเทคโนโลยี ที ่ เติ บโตเร็ วที ่ สุ ดแห่ งหนึ ่ ง จะกลายเป็ นผู ้ นำตลาดระดั บโลกในเกมแฟนตาซี ที ่ เปิ ดใช้ งาน บล็ อคเชน ( blockchain- enabled). สรุ ปตลาด Crypto มกราคม – ตลาดแดงเดื อด และ ICO ที ่ เปลี ่ ยนไป. ใน คุ ณภาพของโครงการ ICO ที ่ ดี ที ่ สุ ดสามารถเรี ยกได้ ว่ าไม่ เหมื อนกั นมี ทั ้ งโครงการตรงไปตรงมาหลอกลวงและการตลาดและการดำเนิ นการ. PR] ICO ไทยในสเกลระดั บโลก Devnetwork ต่ อยอดวงการเทคโนโลยี และ.


Io ( ผ่ านผู ้ ให้ บริ การของ Crypto Investor, Inc. - Crypto Currency การระดมทุ น ICO ค่ อนข้ างได้ รั บความนิ ยมในหมู ่ สตาร์ ทอั พที ่ ใช้ เทคโนโลยี บล็ อกเชน ซึ ่ งการขายเงิ นดิ จิ ตอลแบบนี ้ ดู เหมื อนจะสร้ างกำไรได้ ดี กว่ าและเร็ วกว่ าการระดมทุ นด้ วยหุ ้ น เนื ่ องจากการใช้ เหรี ยญ cryptocurrency ที ่ มี ความรวดเร็ วในการโอน ใครจะซื ้ อก็ สามารถซื ้ อได้ แค่ เข้ าไปในเว็ บซื ้ อขายและโอนเหรี ยญ Ethereum ของผู ้ ลงทุ นเข้ าไป แค่ นี ้ ก็ ได้ เหรี ยญ ICO.
StockRadars เปิ ดตั ว Social Trading Platform ' Carboneum' พร้ อมออก. เจมาร์ ท เร่ งตอบคำถามนั กลงทุ น หวั งใช้ JFin Coin เป็ นกรณี ศึ กษาให้ เข้ าใจในเงิ นตราสกุ ลดิ จิ ทั ล ภายใต้ เทคโนโลยี บล็ อกเชน ( Blockchain) ที ่ เกิ ดขึ ้ น และจะเป็ นเทรนด์ ที ่ สำคั ญในอนาคต ยื นยั นว่ า เงิ นทุ กบาทที ่ ทำ ICO จะถู กนำไปใช้ เพื ่ อการพั ฒนาระบบสิ นเชื ่ อดิ จิ ทั ลแบบไม่ มี ตั วกลาง ชี ้ ผู ้ ที ่ สนใจลงทุ น ICO ควรดู พื ้ นฐานธุ รกิ จด้ วย.

ที ม Singularity ระดมทุ น ICO ครั ้ งนี ้ ด้ วยการออก Token ขายในราคา 0. กั บมุ มมองต่ อ ICO & Cryptocurrency ในประเทศไทย 17 ม. ” - Brand Inside 6 ก.


สวั สดี ครั บ ปฎิ เสธไม่ ได้ เลยว่ ากระแส ICO ในโลกนั ้ นแรงมากๆไม่ เว้ นแม้ แต่ ในประเทศไทย ซึ ่ ง ในเดื อนที ่ ผ่ านมาเพื ่ อนๆหลายคนน่ าจะได้ เห็ นโปรเจคของคนไทย ออกมาเปิ ดตั วว่ าจะมี การ ระดมทุ นแบบ ICO ถึ ง3โปรเจค โดยตั วที ่ เข้ าตาที ่ สุ ดสำหรั บ Bitcoin addict thailand นั ้ นก็ คื อ Devnetwork.
โทเค็นเหรียญเหรียญเหรียญ moneda
โรงเรียนธุรกิจจัดการลงทุนชั้นธุรกิจ
ความคิดทางธุรกิจขนาดเล็กในปากีสถานที่มีการลงทุนในประเทศ urdu ต่ำ
Cointelegraph sponsored article
ความคิดทางธุรกิจแบบง่ายๆกับการลงทุนต่ำ
วิธีการเพิ่มเหรียญในทัวร์สระว่ายน้ำสด
นักลงทุนธุรกิจประจำวันอินเดีย

Crypto การลงท Bittrex exchange


แต่ โดยรวมเราคาดว่ าในปี หน้ าจะได้ เห็ นอะไรที ่ “ มี ชี วิ ตชี วา” มากกว่ าที ่ เราเป็ นในตอนนี ้ ในอี ก แง่ พวกเราก็ ไม่ คาดคิ ดว่ าตลาด Cryptocurrency หรื อการระดมทุ น ICO. เราคาดว่ า เราจะเห็ นการนำ Blockchain เข้ ามาใช้ ในธุ รกิ จค้ าขายในปี มากขึ ้ น Blockchian จะทำ หน้ าที ่ พิ สู จน์ ว่ าเป็ นทางเลื อกที ่ ดี กว่ าสำหรั บสภาพที ่ เป็ นอยู ่ ในหลายๆ. Bitcoin / ซื ้ อ, ขาย, แลกเปลี ่ ยน Bitcoins ในประเทศไทย บริ ษั ทจั ดหน่ ายสกุ ลเงิ นดิ จิ ตอลแห่ งแรกและใหญ่ ที ่ สุ ดในประเทศไทย.

บริ ษั ท บิ ทคอยน์ จำกั ด ได้ ให้ บริ การเกี ่ ยวกั บ Bitcoin และสกุ ลเงิ นดิ จิ ตอลอื ่ นๆ อย่ างเช่ น Ethereum, Ripple และ เหรี ยญ ICO ตั ้ งแต่ ปี. คุ ณสามารถ ซื ้ อ, ขาย หรื อแลกเปลี ่ ยนบิ ทคอยน์ ได้ ที ่ เว็ บไซต์ เทรดของเราBX.

Toflock ขายเกม